Tingimused

E-poe üld- ja tellimistingimused

EESTI BLOGIAGENTUUR OÜ
Harjumaa, Tallinn, Vabaduse pst 60a, Harjumaa, Tallinn, 10917
tel: 6711030
e-post: info@retseptisahtel.ee
registrikood: 14110258
KMK reg. number: EE101939465
Swedbank a/a EE897700771002252842

1. Üldsätted

1.1 Käeolevad Eesti Blogiagentuur OÜ (edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.retseptisahtel.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaup, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).

1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.

1.3 Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal.  Müüja saadab ostja poolt avaldatud e- posti aadressile tellimuse kinnituse ja müügilepingu tingimused, mida  ostjal  on võimalik salvestada ja taasesitada.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda Eesti Blogiagentuur OÜ arvelduskontole Swedbank a/a EE897700771002252842.

2.3 Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

2.4 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega kaubaga, mis on laost otsa saanud

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.

2.5 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida eeltoodud põhjustel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul teate saatmisest

3.Toodete kohaletoimetamine

3.1 Tellitud Tooted toimetab müüja Tellijale kulleriga.

3.2 Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

3.3 Müüja toimetab tellitud Tooted Tellijani tasuta kui tellitud Toodete maksumus on üle 150 €

3.4 Kaubad jõuavad Kliendi poolt valitud aadressile 5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Kuller võtab Kliendiga ühendust telefoni teel ning kooskõlastab kättetoimetamiseks sobiva aja. Ebaõnnestunud väljastuskatse korral jääb saadetis hoiule elukohajärgsesse postkontorisse ning Kliendile edastatakse postisaadetise saabumise teade e-kirjaga Kliendi e-posti aadressile või lihtkirjaga postkasti. Toodet hoitakse postkontoris 14 kalendripäeva. Juhul kui Klient ei lähe Tootele järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on Klient kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud.

3.5 Juhul, kui Klient on tellimuse  vormistanud nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 13.00 kuni esmaspäeval kella 09.00-ni) või riigipühal, hakkab 5 tööpäeva tähtaeg kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 09.00.

3.6 Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.

3.7 Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid.

3.8 Juhul, kui  Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama,  saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: info@retseptisahtel.ee või helistades +372 6711030.

4. Taganemisõigus

4.1 Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poest sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul.
4.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates müügilepingu sõlmimise päevast või alates päevast mil Tarbija on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.
4.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Lepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb saata e-postiga aadressile info@retseptisahtel.ee.

4.4 Tarbija peab asja Eesti Blogiagentuur OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Eesti Blogiagentuur OÜ müügilepingust taganemisest. Asja saab tagastada Eesti Blogiagentuur OÜ kontorisse. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu.

4.5 Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

4.6 Lepingu esemeks olev asi tuleb Eesti Blogiagentuur OÜ tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud ja kasutatud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning müügilepinguga seotud kingitusi).

4.7 Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.

4.8. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
4.9. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Eesti Blogiagentuur OÜ-l õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.

4.10 Kliendil on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos müügilepingu numbriga e-posti aadressile info@retseptisahtel.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

5. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

5.1 Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poe tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

5.2 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

6. Muud tingimused

6.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

6.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Eesti Blogiagentuur OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul.

6.3 Retseptisahtli e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR’i maksev kohvimasin on müügis 50 EUR’iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

6.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Retseptisahtli e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul Retseptisahtli e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses.

7. Tingimuste kehtivus

7.1 Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 15.12.2017.